Bezpieczne wakacje

Jak zapewnić sobie udane i bezpieczne wakacje? Jak uchronić się przed skutkami finansowymi niespodziewanych i nieprzyjaznych zdarzeń na wakacjach? Czyli kilka istotnych informacji o ubezpieczeniach turystycznych.

    Aby zapewnić sobie udany wakacyjny wypoczynek, trzeba odpowiednio wcześnie dobrze się do niego przygotować. W trakcie przygotować powinniśmy także znaleźć czas na namysł nad możliwością zabezpieczenia się przed skutkami nieprzyjemnych i niespodziewanych zdarzeń, które mogą nas zaskoczy podczas wakacyjnych wyjazdów. Wykupując ubezpieczenie turystyczne możemy zapewnić sobie ochronę przed skutkami tych zdarzeń i koniecznością poniesienia nieraz znaczących wydatków w związku z równego rodzaju nieszczęśliwymi wypadkami, wyrządzeniem przez nas szkody innej osobie, zniszczeniem lub zagniciem bagażu podczas wyjazdu, itd.
    Zagrożenia związane z wyjazdami zagranicznymi lub krajowymi możemy ograniczyć poprzez wybór odpowiedniego ubezpieczenia. Odpowiednie ubezpieczenie to takie, które będzie dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i zapewni nam realną ochronę. Pod pojęciem ubezpieczeń turystycznych mieści się szeroki zakres ubezpieczeń od równego rodzaju zdarzeń losowych (ryzyk). Oferta na rynku jest bardzo różnorodna, zakłady ubezpieczeń proponują ubezpieczenia o różnym zakresie udzielanej ochrony, różnej wysokości składki i wreszcie różnej wysokości sumy ubezpieczenia. Często oferta obejmuje szereg dodatkowych możliwości ubezpieczenia w ramach różnych wariantów, które różnią się ceną i zakresem udzielanej ochrony. Aby wybrać najlepsze dla nas ubezpieczenie trzeba porównać ofertę różnych ubezpieczycieli i zapoznać się z najważniejszymi postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU). Po lekturze OWU możemy mieć wiele pytań i wątpliwości dotyczących ich zapisów. Wszystkie wątpliwości powinniśmy wyjaśniać u agenta lub kontaktując się bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń.

Co wchodzi w zakres ubezpieczeń turystycznych?

  1. Ubezpieczenie kosztów leczenia.

Ubezpieczenie kosztów leczenia dotyczy sytuacji, kiedy w czasie wyjazdu wakacyjnego musimy bezzwłocznie podda się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Jeżeli znaleźliśmy się w takiej sytuacji, możemy liczy na pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, wykonania badań, operacji i zabiegów lekarskich, zakup niezbędnych lekarstw, a także ratownictwa i transportu. Bardzo ważne jest, abyśmy przed wyjazdem dokładnie zapoznali się z zakresem przysługującej nam ochrony ubezpieczeniowej. Trzeba pamiętać, że nie w każdym przypadku otrzymamy od ubezpieczyciela pomoc, której się spodziewamy.
Najczęściej zakres ochrony nie obejmuje pokrycia kosztów leczenia związanych z:
 • chorobą przewlekłą i jej powikłaniami
 • zaburzeniami psychicznymi lub nerwicami, depresją
 • operacją plastyczną lub zabiegiem kosmetycznym
 • leczeniem stomatologicznym, z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych
 • zdarzeniami po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających.
    Warto pamiętać o tym, że koszty leczenia w wielu krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, mogą by bardzo wysokie. Dlatego bezwzględnie powinniśmy sprawdzić w OWU jakiej maksymalnej wysokości koszty leczenia pokryje nasz ubezpieczyciel.

  2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków- NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego polegające na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Z reguły ochronę ubezpieczeniową nie są objęte sytuacje, a więc ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli wypadek był spowodowany:
 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez
 • ubezpieczonego
 • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień
 • niewłaściwym leczeniem albo niewłaściwie wykonanymi zabiegami
 • działaniami wojennymi, aktami terroru, stanem wojennym lub udziałem
 • ubezpieczonego w zamieszkach
 • akcjach protestacyjnych, chyba, e ubezpieczony zostanie niespodziewanie dotknięty
 • zdarzeniami wojennymi, aktami terroru
 • wylewem krwi do mózgu, zawałem, udarem.
    Warto pamiętać, że jeżeli chcemy zabezpieczy się przed nieszczęśliwymi wypadkami związanymi z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych, a także udziałem w zawodach, wyścigach i treningach sportowych, musimy zapłaci dodatkową składkę. Definicję oraz wyszczególnienie sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka znajdziemy w OWU.

  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym.

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa dotyczy roszczenia osób trzecich za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez ubezpieczonego. Jeżeli z naszej winy doszło do uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała innej osoby będziemy zobowiązani do zapłaty odszkodowania. Jeżeli jesteśmy rodzicami lub opiekunami nieletnich dzieci, odpowiadamy także za wyrządzone przez nie szkody.
Najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli wyłączenia odpowiedzialności obejmują szkody:
 • wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim, wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby za które ponosi on odpowiedzialno
 • wyrządzone w stanie ograniczonej wiadomości ubezpieczonego, m.in.: w stanie po spożyciu alkoholu, leków, narkotyków
 • powstałe w związku z chorobami przewlekłymi, wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej
 • powstałe w związku z uprawieniem sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka, brania udziału w zawodach, wyścigach, treningach sportowych
 • wyrządzone przez zwierzęta, których ubezpieczony jest właścicielem.
  4. Ubezpieczenie pomoc w podróży.

Umowa ubezpieczenia pomocy w podróży obejmuje różnego rodzaju świadczenia na rzecz osób poszkodowanych i ich bliskich w nagłych sytuacjach. Z reguły w ramach tego rodzaju ubezpieczenia możemy liczyć na udzielenie informacji o działaniach jakie należy podjąć w razie nieprzewidzianego zdarzenia i pomoc w zakresie, np. rezerwacji biletów i hoteli, udzielenia porady medycznej, organizacji dostarczenia leków, opieki nad dziećmi, postępowania w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, a także pomoc prawną w przypadku, gdy wejdziemy w konflikt z prawem. Podobnie jak w wyżej wymienionych rodzajach ubezpieczeń, zakres udzielanej w nagłych sytuacjach pomocy zależy od wykupionej opcji ubezpieczenia.

Dodatkowe ubezpieczenia związane z wyjazdem wakacyjnym to, m.in.:
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • ubezpieczenie pokrycia kosztów ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie lotu

O tym warto pamiętać!
 • W przypadku ubezpieczeń pakietowych ogólne warunki ubezpieczeń zawierają generalne wyłączenia odpowiedzialności wskazujące sytuacje, kiedy zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności.
 • Koniecznie należy zwrócić uwagę na wysokość świadczenia zakładu ubezpieczeń, która jest ograniczona do sumy wskazanej w OWU - określanej jako suma ubezpieczenia, limit odpowiedzialności, suma gwarancyjna. Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość świadczenia, które może wypłacić ubezpieczyciel. Trzeba zatem pamiętać, że świadczenie zakładu ubezpieczeń jest zawsze ograniczone do pewnej kwoty, niezależnie od tego jakiego świadczenia spodziewamy się lub jakie koszty faktycznie ponieśliśmy.
 • Trzeba pamiętać o tym, że umowa ubezpieczenia nakłada na ubezpieczonego szereg obowiązków. Od spełnienia tych obowiązków ubezpieczyciel uzależnia wypłatę świadczenia. Możliwa jest zatem sytuacja, kiedy pewne zdarzenie, np. nagłe zachorowanie, objęte jest ochroną ubezpieczeniową, jednak nie otrzymamy z tego tytułu żadnego świadczenia, jeżeli nie zawiadomiliśmy o zdarzeniu w sposób i w terminie wskazanym w ogólnych warunkach.
 • Pamiętać należy także o tym, że wysokość należnego świadczenia jest ustalana przez ubezpieczyciela, m.in. na podstawie oryginalnych rachunków i dowodów opłat oraz odpowiednich zaświadczeń lekarskich.
 • Czytając OWU bezwzględnie powinniśmy zwrócić uwagę na postanowienia odnoszące się do franszyzy. Franszyza redukcyjna to kwota lub procent sumy ubezpieczenia, o jaką ubezpieczyciel obniży odszkodowanie, bez względu na wysokość szkody.
 • Franszyza integralna zakłada, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza określonej kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia.

Przykład ubezpieczenia koszty leczenia za granicą w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. :
Chorwacja 14 dni dla 4 osobowej rodziny już od 12,00 PLN za dzień
Zakres ubezpieczenia:
Koszty leczenia - 10.000 EURO
Pomoc w podróży- 5.000 EURO
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków- 8.000 PLN
Odpowiedzialność cywilna- 10.000 EURO

Źródło: www.knf.gov.pl


  Drukuj