Instytucje ubezpieczeniowe

Prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego nadzoruje szereg instytucji państwowych. Należą do nich: RzU, UFG, PBUK, KNF, UOKiK. Powyższe jednostki, w zależności od uprawnień podejmują działania mające na celu ochronę i nadzór interesów osób fizycznych oraz instytucji.
RZECZNIK UBEZPIECZONYCH

Urząd państwowy powołany w 1995 roku w związku z upadkiem kilku zakładów ubezpieczeniowych. Rzecznik Ubezpieczonych funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz. U. 2003 nr.124 poz. 1153.
Pokaż więcej

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny utworzony został Ustawą z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej. Spełnia przede wszystkim funkcje ochronne na polskim rynku ubezpieczeniowym. Gwarantuje osobom poszkodowanym wypłatę odszkodowania w określonych sytuacjach. Jest to istotna funkcja dla osób poszkodowanych wskutek różnych zdarzeń losowych.
Pokaż więcej

POLSKIE BIURO UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jest to organizacja skupiająca wszystkie zakłady ubezpieczeń, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Przynależność zakładów do PBUK jest obowiązkowa i rozpoczyna się z dniem uzyskania od organu nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
Pokaż więcej


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje rynek finansowy m.in. rynek ubezpieczeniowy. Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości, zapewnienie zaufania do rynku finansowego a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Pokaż więcej

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Urząd istnieje od 1990 roku. Początkowo był pod nazwą Urząd Antymonopolowy. Głównymi celami tej instytucji są:
  • stanie na straży gospodarki wolnorynkowej;
  • walka z antykonkurencyjnymi porozumieniami;
  • pomoc publiczna oraz bezpieczeństwo produktów.


Od 4 czerwca 2008 roku Urzędem zarządza Małgorzata Krasnodębska- Tomkiel.
Pokaż więcej

  Drukuj