Ekspert radzi

Co zrobić gdy sprawca wypadku nie ma OC? ciekawski
Przede wszystkim do zdarzenia wezwać policję. Następnym krokiem będzie zgłoszenie szkody w dowolnym zakładzie ubezpieczeń, najlepiej swoim. Ubezpieczyciel ma za zadanie oszacować straty i przygotować niezbędną dokumentację. Za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń szkoda zostanie zgłoszona do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przed wysłaniem dokumentów z likwidacji szkód do UFG poszkodowany podpisuje oświadczenie, że nie posiada ubezpieczenia AC. Jeśli nie posiada AC szkodę pokrywa Fundusz. Ważne jest, że UFG w tym przypadku ściąga wypłacone odszkodowanie ze sprawcy wypadku. Jeśli poszkodowany posiada ubezpieczenie AC szkoda pokrywana jest z tego ubezpieczenia. Przy kontynuacji można zwrócić się do UFG o odzyskanie zniżek w Autocasco.
Niestety wypłata odszkodowania z UFG może przeciągnąć się w czasie dlatego warto mieć ubezpieczenie AC. Naczelnik Likwidacji Szkód A.Sochańska
Co to jest franszyza integralna i redukcyjna? Kasia N.
Franszyza to umownie określone kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach.
Wyróżniamy dwa rodzaje franszyz: integralna oraz redukcyjna zwana również udziałem własnym w szkodzie.

Franszyzy integralne charakteryzują się tym, że zakład ubezpieczeń nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokości w celu wyeliminowania z obsługi likwidacyjnej drobne szkody, gdzie koszt związany z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego (czas pracy reprezentanta zakładu ubezpieczeń - likwidatora, koszt jego dojazdu, koszt przygotowania dokumentacji) przekroczyłby wartość samej szkody.
Udziały własne (franszyzy redukcyjne) zwykle są określone procentowo np. 10% w każdej szkodzie albo rzadziej kwotowo np. 500 euro czy 5000 zł w każdej szkodzie rzeczowej.
W ofertach spotyka się także przypadki mieszane określenia franszyz np. 10% w każdej szkodzie rzeczowej ale nie więcej lub nie mniej niż 2000 zł.

Franszyza redukcyjna ogranicza wypłacane odszkodowanie na określonych w niej zasadach i głównie ma za zadanie stanowić czynnik motywujący poszkodowanego do podwyższonej staranności i dbałości o swój majątek, gdyż w sytuacji jego utraty zakład ubezpieczeń nie będzie kompensował szkody w całości a pomniejszy odszkodowanie o wartość określonej umową franszyzy, która to obciąży poszkodowanego.
Przeciwnie do franszyz integralnych zwykle udziały własne (franszyzy redukcyjne) można wykupić tzn. zakład będzie odpowiadał za całość szkody, ale jest to związane z koniecznością opłacenia dodatkowej składki. Specjalista ds. ubezpieczeń M. Tometczak
Czy mogę ubezpieczyć samochód na 3 miesiące? Zenek
Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej „umową ubezpieczenia krótkoterminowego”, można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:
  • zarejestrowany czasowo na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji, określony w decyzji starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu mechanicznego, nie krótszy jednak niż 30 dni.
  • zarejestrowany za granicą, umowa ubezpieczenia granicznego zawiera się na okres 30 dni;
  • pojazdem wolnobieżnym można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące. ;
  • pojazdem historycznym na czas nie krótszy niż 30 dni.

Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego na czas nie krótszy niż 30 dni, w odniesieniu do pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na stałe, może zawrzeć podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Specjalista ds. ubezpieczeń M. Tometczak
Sprzedaje samochód, co z moim OC, które właśnie opłaciłem. Mogę liczyć na zwrot części ubezpieczenia? Michał
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych w razie zbycia pojazdu mechanicznego, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki zbywcy. Nabywca nie ma obowiązku wypowiedzieć ubezpieczenia OC, może to jednak zrobić przed upływem 30 dni od daty zakupu pojazdu. Jeśli nabywca wypowie ubezpieczenie może Pan się zwrócić pisemnie o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Dokumenty konieczne to: oryginalne wypowiedzenie nabywcy pojazdu, umowa kupna- sprzedaży lub faktura oraz uzupełniony druk prośby o zwrot składki. Zwrot przysługuje pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń nie wypłacił lub nie jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Specjalista ds. ubezpieczeń M. Tometczak
Czy nie opłacenie II raty składki z ubezpieczenia OC komunikacyjne, powoduje wygaśnięcie umowy ubezpieczenia jeżeli upłynął ostatni dzień ochrony ubezpieczeniowej? Kasia N.
Tak, polisa wygasa. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wznowienie umowy nie następuje w przypadku nie opłacenia w całości składki za mijający okres ochrony. (Art.28., Punkt 2, Podpunkt 1) Kierownik Działu Ubezpieczeń Majątkowych M. Pacierz
Kiedy należy złożyć wypowiedzenie OC komunikacyjnego, aby umowa została uznana za rozwiązaną ? Aga z Kielc
Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na dzień przed końcem okresu ubezpieczenia w formie pisemnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym lub u agenta współpracującego z danym towarzystwem. Istotne jest by wziąć potwierdzenie złożenia takiego wypowiedzenia. Inspektor ds. rozliczeń M. Stefańska
Czy wypowiedzenia ubezpieczenia musi być złożone w oryginale, czy może to być np. mail, fax ? Ela
Forma składania wypowiedzenia w danym towarzystwie może się różnić. Najlepiej o te kwestie zapytać przedstawiciela danego zakładu ubezpieczeniowego. Wypowiedzenie może być składane drogą pocztową ( listem poleconym, by mieć potwierdzenie nadania ), faxem lub na adres mailowy. W przypadku wysyłania wypowiedzenia za pomocą maila bądź faxu towarzystwa mogą domagać się oryginału wypowiedzenia. Kierownik Działu Księgowości A. Grzela