Ubezpiecz się on-line

Tylko teraz wyjątkowa oferta!
Wykupując ubezpieczenie OC samochodu ubezpiecz jednocześnie dom lub mieszkanie a otrzymasz do 10% zniżki na OC.

Proste ubezpieczenie w trzech krokach:
Krok 1 - Wybierz interesujące Cię produkty
Krok 2 - Uzupełnij wniosek
Krok 3 - Wyślij

W ciągu 12 godzin przedstawimy Ci ofertę.

Uzupełnienie danych we wniosku nie oznacza zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia Komunikacyjne

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu jest zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych)
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa)
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP

W razie zbycia pojazdu mechanicznego na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Nabywca ma prawo wypowiedzieć umowę przed upływem 30 dni od daty zakupu pojazdu lub jeśli okres ubezpieczenia dobiega końca wcześniej to nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa została zawarta.

OC

Ubezpieczenie chroni przed roszczeniami osób trzecich poszkodowanych w czasie spowodowanego przez Twój pojazd wypadku do następujących sum gwarancyjnych:
 • w przypadku szkód na osobie -
 • 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu -
 • 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Produkty dodatkowe

Dodatkowe oferujemy:
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych
 • Ubezpieczenia ASSISTANCE
 • Ubezpieczenie SZYB

AC

Ubezpieczenie AUTOCASCO jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Polisa chroni kierowcę zarówno w przypadku uszkodzenia pojazdu, jak i podczas jego kradzieży. Firmy ubezpieczeniowe na podstawie ogólnych warunków oraz wytycznych ustalają kiedy i na jakich warunkach pojazd podlega ochronie.
Obejmują szkody polegające na:
 • zniszczenie pojazdu wskutek zderzenia z innym pojazdem, przedmiotem, osobami i zwierzętami,
 • kradzież pojazdu lub jego wyposażenia (np. radio, koło zapasowe),
 • uszkodzenia na skutek próby kradzieży, włamania,
 • uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenie pojazdu wskutek zdarzenia losowego.

Wniosek online