Realizowane projekty

KANCELARIA UBEZPIECZENIOWA KOLASA&WOSZCZYŃSKI 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78A
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PLATFORMĘ B2B Z DZIAŁANIA 8.2 „WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B".
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego systemu informatycznego klasy B2B integrującego System Obsługi Agenta, System Zarządzania Zamówieniami oraz System Obsługi Magazynu Polis.
Dostarczenia dedykowanej licencji systemu informatycznego klasy B2B wraz z aplikacjami mechanizmu elektronicznej wymiany danych w standardzie EDIFACT.

Wdrożenie systemu B2B (prace programistyczne) związane z integracją i konfiguracją platformy B2B wraz z integracją z systemami informatycznymi partnerów biznesowych.
Wdrożenie aplikacji mechanizmu elektronicznej wymiany danych w standardzie EDIFACT.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• wartość oferty w PLN (netto i/lub brutto),
• termin ważności oferty.
Wskazane jest, aby oferta zawierała także inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferenci powinni załączyć referencje do wykonanych projektów informatycznych, potwierdzających wysoką jakość tworzonego oprogramowania.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej lub odebrana osobiście przez kupującego. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 2012-06-11. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
• cena oferty – waga 50%
• zgodność ze specyfikacją techniczną – 20%
• warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – 30%
Wszystkie w/w elementy są traktowane łącznie, co oznacza, iż dostawca usług analitycznych, licencji, usług wdrożeniowych będzie wybrany na podstawie kryterium łącznie dla wszystkich elementów. Dodatkowe informacje na temat planowanej funkcjonalności systemu B2B będącego przedmiotem niniejszego zapytania można uzyskać osobiście w siedzibie firmy 25-501 Kielce ul. Sienkiewicza 78A.

Osoba do kontaktów:
Marek Kolasa
marek.kolasa@wp.pl

Kielce dnia 01.06.2012

Zapytanie ofertowe i ogólne założenia systemu informatycznego

http://vpolisa.pl/media/loga-unia.jpg

Tagi:
  Drukuj