Nowe zasady od lutego 2013

Z dniem 11 lutego 2013 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian m.in. w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Tym samym ustał okres dualizmu systemów prawnych.

Czytaj cały artykuł
W dniu 11 lutego 2012 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, które w istotny sposób zmodyfikowały regulacje związane z zawieraniem i rozwiązywaniem obowiązkowych umów ubezpieczenia, w tym również zasadą automatyzmu (zwaną również klauzulą prolongacyjną). Nie oznaczało to jednak, iż od dnia 11 lutego 2012 r. powszechnie obowiązywały nowe regulacje. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi zmiany do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie zmian stosowało się przepisy dotychczasowe.

Ponieważ obowiązkowe umowy ubezpieczenia (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników, budynków rolnych) co do zasady, zawiera się na okres 12 miesięcy od 11 lutego 2013 r. znowelizowane przepisy dotyczą wszystkich aktualnych umów ubezpieczenia OC komunikacyjnego, ubezpieczenia OC rolników, ubezpieczenia budynków rolnych. Wcześniej obowiązujące przepisy mają znaczenie historyczne, a także znajdą zastosowanie w razie rozpatrywania problemów czy wątpliwości związanych z umowami zawartymi przed 11 lutego 2012 r. oraz w razie postępowań dotyczących roszczeń UFG wszczętych i niezakończonych przed 11 lutego 2012 r.

Szersze informacje nt aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników oraz budynków rolnych można znaleźć na stronie: tutaj


Tagi:
  Drukuj