Co z OC przy zakupie lub sprzedaży pojazdu?

Kupując lub sprzedając samochód bardzo często zapominamy o kwestiach związanych z ubezpieczeniem auta. Zlekceważenie tego tematu niejednokrotnie może nas narazić na koszty. Kupujący jeśli nie chce się stać posiadaczem dwóch polis, za które oczywiście zapłaci, powinien na pewno przeczytać treść poniższego artykułu.

    Zgodnie z ustawą w razie zbycia pojazdu mechanicznego na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Nabywca w ciągu 30 dni od daty zakupu może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowę można wypowiedzieć na piśmie – osobiście lub wysyłając je pocztą, choć niektóre towarzystwa akceptują tez formę e-maila i fax. Ważne jest również by wcześniej telefonicznie lub osobiście dowiedzieć się jaka data jest przyjmowana za otrzymanie dokumentu. Niektóre towarzystwa przyjmują datę wysłania dokumentu a niektóre otrzymania. Można zażądać potwierdzenia wpłynięcia wypowiedzenia do firmy ubezpieczeniowej.
    Istotną sprawą jest fakt, że jeśli okres ubezpieczenia kończy się przed upływem 30 dni od daty zakupu nabywca, jeśli nie chce kontynuować ubezpieczenia, musi wypowiedzieć umowę na dzień przed końcem okresu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Jeśli tego nie zrobi zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających. Gdy nabywca zapomni, lub jak to się często zdarza podczas tłumaczenia „a ja nie wiedziałem” a na przykład w tym czasie zakupił już polisę w innym zakładzie ubezpieczeń, poniesie koszty tych dwóch polis. Warto jednak zauważyć, że w razie wypadku ubezpieczony nie otrzyma podwójnego odszkodowania.
    Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia może dostarczyć również zbywca pojazdu. O tym fakcie możemy zostać za późno poinformowani i może się okazać, że jeździmy bez ważnego OC. W tym przypadku może ingerować Narodowy Fundusz Gwarancyjny naliczając karę za brak aktualnej polisy.
Zbywca pojazdu powinien po sprzedaży pojazdu poinformować o tym zakład ubezpieczeń. Istotne jest, że w razie spowodowania szkody przez nabywcę zostaniemy obciążeni powstałą szkodą. Wyjściem z takiej sytuacji jest udowodnienie ubezpieczycielowi że w chwili wypadku nie byliśmy właścicielami pojazdu.
    Przy sprzedaży auta można ustalić z nabywcą, że kupujący wypowie na piśmie ubezpieczenie i w przeciągu 30 dni wykupi w innym zakładzie ubezpieczeń. W tym przypadku zbywca może starać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenie pod warunkiem, że nie spowodował on szkody w tym okresie. Nabywca nie ma obowiązku wypowiedzenia ubezpieczenia.
    Starajmy się sami dopilnowywać swoich spraw związanych ze sprzedaż lub kupnem a na pewno żadna z przykrych spraw odnośnie ubezpieczenia nam nie grozi.


  Drukuj